ਆਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਠੱ ਗੀਆਂ

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *